Podmienky používania

Registrácia užívateľa

 • Registrácia používateľa je bezplatná a dobrovoľná.
 • Registráciou získava užívateľ prístup k ďalšiemu obsahu, ako aj k ďalším službám stránky
 • Zaregistrovaním používateľ súhlasí so zasielaním informácií o účte, ako aj o novinkách na stránke www.tajnicky.sk
 • Pri registrácii nie sú vyžadované osobné údaje užívateľa (iba e-mail, heslo, prezývka)
 • Registráciu je možné zrušiť prostredníctvom prevádzkovateľa.

Súkromie používateľa

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane
 • Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Zmena pravidiel

 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

Ostatné

 • Právne vzťahy neupravené v "Podmienkach používania stránky" pre používanie stránky www.tajnicky.sk sa riadia platnými právnymi predpismi SR.